spot

spot
Børn fra Gråsten Skole samler "affald" i svinemosen

lørdag den 5. maj 2018

Grassat i planter

GRÅSTEN: På arealet imellem  møbelbutikken Hebru  og Flügger  kunne  plante elskerne, i dag  lørdag  i gå grassat i alle de mange spændende  planter og blomster, og dertil  kom tomat og peber planter  i hundrede vis og mange sjældne af slagsen….

Relateret artikel: http://graasten-nyt.blogspot.dk/2018/04/plantesalget-flytter-sig-lidt.html

onsdag den 2. maj 2018

Teltet op i lyn tempo ?GRÅSTEN: Cirkusteltet ankom klokken 06:54 så der er kul på opbygningen, da  forestillingen skal løbe af stablen i dag klokken 18:00.  Cirkus Trapez er på Gråsten Ringriderplads i dag den 2. maj og i morgen den 3. maj med forestillinger kl 18:00  begge dage.

tirsdag den 1. maj 2018

”Christiansro” ændre karakter

Christiansro  som  bliver midlertidigt Bo-tilbud til unge. Arkivfoto


GRÅSTEN:Botilbuddet Christiansro i Konkel,  som hidtil er anvendt  som et længerevarende bo-tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger. Bliver grundet en  mindre efterspørgsel på boligerne  omdannet til et midlertidig bo-tilbud til unge, der har behov for bo-træningsstøtte for på sigt at kunne klare sig selvstændigt  måske  egen bolig.
Når  omlægningen  er tilendebragt bliver Christiansro et botilbud, hvor de unge bidrager aktivt til alle dagligdagens gøremål i de 1-3 år, de bor der. Der bliver sat fokus på selvstændighed og ansvarlighed for sig selv og fællesskabet. Kommunens medarbejdere vil støtte og vejlede de unge i hverdagen og arbejde med samarbejde omkring den unges uddannelse eller beskæftigelse i forløbet.

mandag den 30. april 2018

Boligforeningen blev på generalforsamling nægtet valg af et bestyrelsesmedlem til Gråsten Fjernvarmes bestyrelse.Direktøren i Gråsten Fjernvarme Peter Mikael Kjer Stærdahl forklarede forsamlingen om fjernvarmens budget og regnskab.


GRÅSTEN: En ellers  indtil da dramaløst  generalforsamling,  mandag aften den 30. april,  i Ahlmannsparkens Cafeteria, udviklede sig da man nåde til punktet: Valg af bestyrelses-medlemmer.  Hvor den  nuværende formand, Morten Sommer, næstformanden Flemming Vestergaard,  sekretæren  Louise Johnsen samt medlem Kristian Gyldenlev, som alle var villige til genvalg fik en modkandidat, som blev foreslået  af  formanden for Gråsten Andelsboligforening  Kjeld Nielsen. Han foreslog en  beboer i Andelsboligforeningen  Niels Christensen. Dirigenten meddelte, at han ikke kunne vælges, da der i vedtægterne er en paragraf om at der ud af bestyrelsens  7 medlem skal være 5 andelshavere og høst 2 varmeaftagere, som ikke er andelshavere  og der for nuværende allerede   sidder to  varmeaftagere i bestyrelsen, der ikke var på valg. Det blev til hele to timeout´er  for dirigent advokat Hans Henrik Würlitzer                 ( Advokatanpartsselskabet Kjems)  med bestyrelse. Samt hidkaldelse af boligdirektøren Jimmy Povlsen, inden det blev slået fast  af dirigenten,  at bestyrelsen  efter vedtægterne afgør tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Og den havde besluttet at kandidaten fra Gråsten Andelsboligforening ikke var valgbar.  Det kuriøse er, at det ene  bestyrelsesmedlem Leif Petersen netop er valgt ind i bestyrelsen  via forslag  af  Gråsten Andelsboligforening samt  dets  54 stemmer  ved generalforsamlingen i 2017. Men der er  åbenbart kommet nogle kurrer på tråden imellem ham og bestyrelsen i forbindelse med Gråsten Fjernvarmes  bestyrelses planer om sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

 Det andet bestyrelsesmedlem fra varmeaftagerne  sidder for Andelsboligforeningen i Egernsund. 

Men der blev både truet med at erklære generalforsamlingen for ulovlig  og siden kræve dette indført i referatet af boligdirektøren Jimmy Povlsen.
Men der kom ikke andre emner til bestyrelsen på banen, og de nuværende, som var på valg var som skrevet  alle  villige til genvalg og de blev  valgt uden modkandidat´r og afstemning.Morten Sommer  ( arkiv foto)
 På generalforsamlingen aflagde formanden Morten sommer beretning  for året 2017, og fortalte e at der nu er 1697 varmeaftagere  i Gråsten  Fjernvarme A.m.b.A hvilket er en svag stigning. Man havde  sidste år leveret varme fra halm  til forbrugerne i 59 procent af produktion . Solvarmen havde leveret i 21 procent af tiden. Og det resterende var kommet fra  gas motorerne og pille fyret. Ledningsnettet taber 22,5 procent  af den producerede varme, hvilken ifølge formanden er et fint resultat når man sammenligner med andre værker.  Formanden Morten Sommer kom også ind på de bestræbelser bestyrelsen har gjort for  en sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme. Og gjorde meget ud af at fortælle forsamlingen  at Gråsten Andelsboligforening var den store skurk, fordi man  måtte aflyse den indkaldte ekstraordinære generalforsamling der var indkaldt til i den 20. december 2017 
Det var dog sekretæren Louise Johnsen, som læste  op omkring hvorfor medlemmerne skulle gå med til en  fusion med Sønderborg Fjernvarme, men hun gav ingen konkrete tal om fordele og ulemper, eller fortalte om andre muligheder. Men hun gik også meget op i Gråsten Andelsboligforening ageren i sagen. Efterfølgende var der mulighed for at give sin mening til kende. Langt den overvejede del af forsamlingen var positiv over for at bestyrelsen kunne  arbejde videre med planerne.  Formanden for Gråsten Andelsboligforening udtrykte sin skepsis og mente man kunne opnå de samme fordele ved at lave et samarbejde.


Bestyrelsen vil nu arbejde videre med planerne, og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når Gråsten Andelsboligforening er kommet på andre tanker. ( Er blevet møre, RED) Hvilket ikke meget tyder på vil ske efter den dramatiske seance omkring valget... 


Fjernvarmens regnskab blev aflagt af direktøren Peter Mikael Kjer Stærdahl for selskabet, som fremlagde regnskabet i grove plus og minus  data, som ikke middelbart kunne sammenlignes med det udleverede regnskab.  Men af det udleverede regnskab fremgik det, at Fjernvarmen har haft en markant stigning i omkostninger til inddrivelse af restancer  hvor inkasso  omkostningerne var steget fra de normale igennem flere år op omkring 9 tusinde til nu 162.251 kroner. Hvilket direktøren forklarede med  at man havde været mere tolerante over for skyldnere tidligere. Af regnskabet fremgik det dog at der kun var tabt 40 t. kroner på fjernvarmeskyldnere, året i forvejen var tabet 1900 kroner. Kontordriften af fjernvarmen er overgået til Sønderborg Fjernvarme,  som man havde betalt 270 t. kroner  for denne ydelse. Tidligere have Gråsten fjernvarme ansat en medarbejder på 30 timer til at passe dette job.  Konsulent bistanden var gået fra  135 t. kr til 444 t. kroner som skyldtes   bestyrelsens sammenlægnings planer forklarede direktøren. Af specifikationerne til regnskabet fremgik det, at man havde brugt en del mere naturgas end tidligere. Posten var gået fra 243 t. kr og i 2017 til 1,28 million. Stigningen blev forklaret med  reparation af halmfyret. Halmen til dette fyr er også steget  med knap 1 million fra 4,4 million og til 5,34 mill. kroner. Dette skyldes stigende halm og pille priser og at den faste halmleverandør ikke har kunnet opfylde sine forpligtigelser om halmlevering i 2017.

I det løbene år (2018) forventes der ikke de store investeringer, men der budgetteres med  1 million til reparationer og renoveringer. Man forventer tilslutningsafgifter på  1 million fra Danfoss og Chr. Hansen på Ulsnæs samt  tilslutningsafgifter fra  Alnor og Mågevej kvarteret  på 500 t. kr  samt  fraEgernsund på det samme beløb hvilket svarer til  forventet 20 ny aftagere af fjernvarme  i hver af områderne. 


Omkring udbygningsplanerne for Rinkenæs og Adsbøl oplyste direktøren omkring Adsbøl,  at der endnu ikke var  tilstrækkelig mange som ønsker at binde sig til en fjernvarmetilslutning, at  et projekt kan føres ud i livet, på forespørgsel om hvor mange husstande, som der skulle forpligte sig nævnte direktøren 100. I Rinkenæs, så skal der først laves en borgerundersøgelse og laves et projekt forslag. Men Rinkenæs er med i Sønderborg Kommunes  varmeforsyningsplan som fjernvarmeområde.