torsdag den 1. september 2022

En 46-årig mand, slap ikke for dom, selvom han udeblev fra straffesag om narkokørsel og trusler.

  RETSSAG: En 46-årig mand fra området, som var taget for at køre med narko i blodet i Gråsten på Sildekulevej,  den 30. maj 2021, var også anklaget, ved Retten i Sønderborg,  for at have voldstruet over en kvinde over  telefonen flere gange.

Selve opstarten af retssagen, blev  vanskelig gjort, da hverken den  anklagede eller et vidne var mødt  klokken 9.00, som retssagen var berammet  til at starte, ved Retten i Sønderborg torsdag morgen. Dommer Jens Schultz-Hansen besluttede, da både anklager og forsvarer samt de to domsmænd var mødt, at vente en 10 minutters tid for, at se om der dukkede nogen op. Det viste sig at være en fornuftig beslutning, for et vidne der var indkaldt,  indfandt sig godt et kvarter senere, hun havde siddet fast i trafikken fra Fyn.  Og Retsformanden og anklager og  forsvarer mente retssagen godt kunne afvikles uden den anklagede var tilstede.

Retten blev  sat med Retsformand og de to lægdommere. Anklageren fra Syd og Sønderjyllands politi, oplæste anklagen imod den ikke tilstedeværende tiltalte. Hvor tre telefontrusler om vold indgik, samt narkokørslen i Gråsten den 30. maj 2021.

Den tiltalte havde truet med bl. a., at slår tænder ned i maven, samt truet med gøre det der var værre,  på en kvinde, som senere blev ført som vidne.

Udspørgningen af kvinden gav en forklaring på voldstruslerne i telefonen. Vidnets søn havde købt en bil af tiltalte for 5 t.kr, som ikke var blevet betalt. Lydfilerne, hvor truslerne blev udtalt, blev afspillet i retten. Og  det fremgik tydeligt, at der blev fremsagt trusler, omend det var på et klingende-sønderjydsk. Vidnet var ikke i tvivl om at  det var tiltalte, som var i telefonen. Forsvarer  Peter Nisgaard Brink, spurte vidnet hvordan hun kunne være sikker på det. "Han havde jo  forlangt penge for bilen, som hendes søn ikke havde betalt". Senere- ved en genafhøring, foranlediget af kvinden,   kom det frem, at vidnet stadig betalte af på sønnens bil. Og det foregik igennem en advokat, og heraf fremgik, at det var den tiltalte, som modtog pengene.  

 

Narkokørslen, som var foregået i Gråsten på Sildekulevej den 30. maj 2021,  hvor den tiltalte var blevet stoppet af politiet imens han førte bilen. Og tiltalte havde beredvillig  ladet sig narkoteste, med det resultat at der senere måtte udtages en blodprøve. Og som efter testning viste der var for meget narko i blodet, og den tiltalte måtte aflevere kørekortet  den 30. juni 2021.

 

Anklageren krævede 30 dages fængsel for truslerne og frakendelse  af kørekortet i 3 år. Samt en bøde på 9.000 kroner.

Forsvarsadvokat Peter Nisgaard Brink,  plæderede for, hvis der skulle straffes for telefontruslerne ville den efter praksis ligge max imellem 10 og 20 dages fængsel. Narkokørslen var jo bevist, og frakendelsen  i de 3 år, skulle gå fra den dag da tiltalte havde afleveret kørekortet 30. juni 2021.

 

Domsmandsretten trak sig tilbage og kom med dommen  et kvarter senere.

Dommen:

Thi kendes for ret.

Tiltalte idømmes 20 dages fængsel, frakendes kørekortet i 3 år fra den 30. juni 2021, og skal betale en bøde på 9.000 kroner samt sagens omkostninger.

fredag den 26. august 2022

Gården Buskmose ved Rinkenæs, har ansøgt om at rive historisk lade ned.

 

Foto fra høringsmaterialet

GRÅSTEN: Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om  nedrivning af bevaringsværdig driftsbygning.Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er derfor omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer,, og derfor er nedrivningsanmeldelsen  sendt ud i en 4-6 ugers offentlig høring.

Foto fra høringsmaterialet


OM Laden er forklaret: Driftsbygningen er opført som en trempellade i tilknytning til den forhenværende, tyske domænegård Buskmose, og er ifølge BBR etableret i år 1700. Bygningen ligger ca. 50 meter sydvest for hovedhuset, hvor den markerer sig ud mod en pigstensbelagt gårdsplads og et større, centralt beliggende græsareal.

onsdag den 24. august 2022

Et nyt selskab har set dagens lys i Kværs.

 GRÅSTEN/ Kværs:Et nyt selskab har set dagens lys, det er JRTV-Inspektion ApS. Det er kloakmester og TV operatør Jesper Schubert, som har oprettet selskabet med en anpartskapital på 200 t. kroner. På adressen  Højtoft 22 i Kværs. Fremgår det af CVR registret.

På hvilken postadresse er det nu hjemmehørende?


 GRÅSTEN: Erhvervsstyrelsen, har adressehjemtaget  givet midlertidig adresse til et  ApS: firmaet Sønderjyllands Malerforretning ved Anders Kaare, som hidtil har haft adresse på Sundsnæs 6B, hvor Flygger malerforretning førhen havde butik. Årsagen er, at det ikke har været muligt for Erhvervsstyrelsen, at komme i kontakt med ovenstående ApS på den oplyste adresse.

ApS´et blev oprettet den 28. september 2021 med en kontant indbetalt anpartskapital på 40 t. kroner. Med oplyst formål: At udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.  

tirsdag den 23. august 2022

Politiet aner ikke hvad deres politibetjente har fået udleveret af politi udstyr. Derfor røg en afskediget politimand i (måske) afleveringsfælden?

 Den mere alvorlige del af anklagen, forfalskning af politiskiltet, havde  anklageren svært ved at bevise, så det er op til de to lægdommere og retsformanden hvor sandsynligheden tynger mest. 

 

 RETSSAG: En 60-årig tidligere politimand, var i dag (23-2-2022) ved Retten i Sønderborg anklaget for forfalskning af politiskilt (identitets kort) og for at beholde forskellige uniforms dele, samt for at  have opbevaret uretmæssigt sagsakter med mere i privaten. Han nægtede sig skyldig i alle punkter via sin advokat  Jonna Hjeds i Retten i Sønderborg. Det var dommer Margit Østergaard Laub som sammen med  to domsmænd skulle afgøre sagen. 

Den anklagede havde været ansat i politiet, i over 34 år, men en voldsdom, hvor han havde stoppet en knallertkører i  2019 ved at presse knallertkøreren over i en hæk og hældt en sodavand ud over samme. Havde udløst en 20 dages  betinget voldsdom i byretten, dommen blev senere stadfæstet i Landsretten. Politibetjenten, blev i første omgang suspenderet, og da den endelige dom faldt afskediget.

Og da er det kutyme ifølge anklagen, at man skal aflevere alt det man har fået udleveret og for eksempel er  mærket med politi eller med politiemblemet.

Politiskiltet, som  er et lamineret kort i to dele, i et leder etui, blev inddraget ved suspensionen, sammen med multitool, skydevåben,  peberspray  og håndjern. Tøj, emblemer og lignende, som blev afleveret i sorte sække efter,  at den anklagedes  chef kontaktede den anklagede for at få en aftale om aflevering. Samtalen var i øvrigt blevet optaget på en telefon af den anklagede og optagelse blev fremlagt i retten.  Chefen der ikke mere arbejder ved politiet, var i øvrigt indkaldt som vidne.  Og var ret overrasket over lydoptagelsen.

 
Da de afleverede sager  senere blev  gennemgået,  var der   ingen som opfattede at der manglede noget, ifølge et vidne, som havde pakket sagerne til destruktion og afsendelse af resten til stationen i Esbjerg. På et tidspunkt blev det opdaget af en politiassistent, som også blev afhørt i retten, at det afleverede politiskilt  ikke var ægte, der manglede tryk på bagsiden og vandmærke, samt var lamineringen klippet  ujævnt med en saks. Ved  en teknisk undersøgelse af  ”politiskiltet” blev det konstateret at det var printet på en Xerox  pulverprinter som ikke har været registreret aktiv hos Xerox siden 2011, men derfor godt kan være brugt alligevel senere.

 Ved en ransagning på den anklagedes bopæl, den 21/3 2021 blev der fundet  godt tredive uniformsdele, så som strømper, skjorter og lignende, samt et sæt håndjern. På den anklagede blev der fundet politistrømper og en politi T-shirt  som blev anvendt som undertrøje. Der var ingen printer af ovennævnte type Xerox. Ved ransagningen  blev der fundet  en sagsmappe og cpr udskift for 2 personer, samt papir over fremgangsmåden ved cigaretsmugling ved grænsen.  

 

Nordjyllands Politi

har tidligere offent-

liggjort dette foto

 af et ægte politiskilt

 i forbindelse med

der i deres området

var blevet fremvist

forfalskninger.


Den anklagede nægtede, at have forfalsket  politiskiltet, og forklarede at det var normalt at man kunne beholde udgåede uniformsdele  og strømper og slidte skjorter og sko  m.m. Dette fremgik også af afhøringen af udtalelser fra de tre vidner der var indkaldt i sagen. Der var dog lidt divergerende opfattelse af hvad præcis  man kunne beholde. Ligeledes kom der forklaring om at man nu fremadrettet udsender en liste med hvad man forventer at få. Men igen i politiet ved, præcis - hvad den enkelte politibetjent har af beklædningsgenstande og udstyr  derhjemme. Den anklagede forklarede at han  havde glemt  mapperne han havde opbevaret derhjemme.

 

Anklageren  ( fra SAV/ DUP)  Christina Schou  krævede en  fængselsstraf, i forbindelse med forfalskningen af politiskiltet. Da hun ikke mente andre kunne have fremstillet forfalskningen end den anklagede.  Og tillægsstraf for underslæbet af beklædningsgenstandene  m.v.  Der blev fremført forskellige tidligere domme fra sager som kunne danne præcedens, for strafudmålingen.Men dog ingen der  præcis lignede den foreliggende.

Forsvareren Jonna Hjeds  krævede frifindelse af sin klient, da der ikke var spor af bevis på at den anklagede havde forfalsket politiskiltet  (identitets mappe). Og der var ikke ved ransagningen fundet et originalt politiskilt. Og  den manglende aflevering af beklædningsgenstande hørte til under bagatel grænsen da der var primært tale om brugte og udgåede dele.   De på bopælen  fundne sagsmapper med mere henhørte under sjusk,  fra den tiltaltes side. Da det stammede fra  for flere år siden og blot ikke var blevet destrueret af den anklagede. 

 Dommen afsiges den 30 august  2022 kl 13:00

Tilføjelse: Den  30.  august 2022  

Den fyrede politimand blev idømt  tre måneders ubetinget fængsel, og de ikke afleverede tøj og genstande konfiskeres. 

Både anklager og anklagede har mulighed for appellere dømmen de næste 14 dage.